Poradenství
Rozvázání pracovního poměru dohodou
26.01.2021 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 1 463x

Dotaz:
Prosím vysvětlit vše ohledně rozvázání pracovního poměru dohodou. Zejména mi jde o to, zda lze zrušit, zda tam musí být uvedený důvod atd.

Odpověď:

Nepochybně se jedná o nejsnadnější způsob rozvázání pracovního poměru. Dohodou lze rozvázat pracovní poměr kdykoliv, bez jakýchkoliv omezení či zákazů. Lze tak rozvázat pracovní poměr i v době, kdy je zaměstnanec dočasně práce neschopný, kdy čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. Může být uzavřena i mimo pracovní dobu, v sobotu, v neděli nebo ve svátek. Nevyžadují se zde žádné souhlasy, například odborové organizace. Dohodou lze pracovní poměr rozvázat k jakémukoliv termínu, například okamžitě, tj. ještě ten den, kdy byla podána žádost nebo kdy se o dohodě začalo jednat. Nelze se proto divit, že řada zaměstnavatelů se snaží pracovní poměry rozvazovat především dohodou, bohužel často neseriózním způsobem. Tento postup volí, protože v případě rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru hrozí poměrně dlouho trvající soudní spor (často trvá i několik roků), kde jeho výsledek není jistý. V případě neúspěchu zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, kdy mu v důsledku tohoto neplatného rozvázání pracovního poměru nebyla přidělována práce.  

Dohoda je uzavřena, jakmile se obě smluvní strany shodly na jejím obsahu. V dohodě se sjedná den, kterým končí pracovní poměr. Jak je výše uvedeno, na sjednání dohody se nevztahují žádná omezení, jako je tomu např. u výpovědi.

Dohoda se uzavírá písemně, jinak je neplatná.

V § 582 odst. 1 občanského zákoníku je stanoveno, že tuto vadu, tj. že dohoda o rozvázání pracovního poměru nebyla uzavřena písemně, mohou obě smluvní strany dodatečně zhojit, tj. např. další den písemně potvrdí, že došlo k rozvázání pracovního poměru dohodou a k jakému dni. I zde je tedy nutný souhlas obou smluvních stran pracovního poměru.

K rozvázání pracovního poměru dohodou může dojít dvojím způsobem. První možností je, že zaměstnanec zaměstnavateli předá písemný návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou k určitému dni a zaměstnavatel s tímto návrhem vysloví souhlas.

Uvedu na příkladu. Zaměstnanec zaměstnavateli doručí – předá tento návrh: „Žádám vás o rozvázání pracovního poměru uzavřeného na základě pracovní smlouvy ze dne 10. 2. 1998 dohodou k 30. 6. 2021.“ Zaměstnavatel na tuto žádost písemně odpoví, že s ní souhlasí. Dohoda byla platně uzavřena. Jestliže zaměstnavatel sdělí, že s návrhem nesouhlasí, nebo se vůbec nevyjádří, k dohodě nedošlo.

Druhou možností je uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru bezprostředně v průběhu osobního jednání, tj. bez písemného návrhu. Například: „Zaměstnavatel (název, adresa), zastoupený ředitelem, panem XY, a zaměstnanec, pan XY, bytem, .... uzavírají tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru. Pracovní poměr zaměstnance skončí dohodou k 30. 6. 2021. Důvod: organizační změny.“ Tuto dohodu podepíší obě smluvní strany pracovního poměru.

Dohodou lze pracovní poměr rozvázat i bez uvedení důvodu. V řadě případů je však třeba důvod uvést. Na uvedení důvodu by zaměstnanec měl trvat zejména v těchto případech:

  1.  v případě, že důvodem jsou organizační změny

Pouze tak lze předejít zbytečným a často komplikovaným sporům ohledně vyplacení odstupného, které v těchto případech náleží. V tomto případě zaměstnanec nebude poškozen ani na případné podpoře v nezaměstnanosti, bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti v plné výši.

  1. v případech uvedených v § 5 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Například se jedná o zdravotní důvody, péči o dítě. Důležité to je zejména z toho důvodu, že pokud bude dohoda rozvázána z důvodů uvedených v tomto ustanovení, bude mít zaměstnanec nárok na podporu v nezaměstnanosti v plné výši.

V dohodě lze samozřejmě sjednat i další skutečnosti, např. vyšší odstupné, odměnu atd.  

Zrušit lze dohodu pouze se souhlasem zaměstnavatele a zaměstnance.

V závěru bude vhodné uvést, že v praxi se lze často setkat s nesprávným pojmem „výpověď dohodou“. Občas to tvrdí i zaměstnavatelé. Tento způsob rozvázání pracovního poměru zákoník práce nezná. Dohoda a výpověď jsou dva samostatné důvody rozvázání pracovního poměru. Jedním z důležitých rozdílů je, že dohoda vyžaduje souhlas zaměstnance i zaměstnavatele; dohodu lze uzavřít i bez udání důvodu. K výpovědi není třeba souhlasu druhého účastníka pracovního poměru.

                                                                                          

Doporučení: Vzhledem k výše uvedenému zaměstnanci doporučuji si pečlivě přečíst jakoukoliv listinu, kterou mu předá zaměstnavatel, a požaduje, aby ji podepsal. Pokud zaměstnavatel trvá na podpisu, doporučuji vlevo dole napsat: převzal dne… a podpis; tím nemůže nic pokazit.

    

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Směnný provoz
Stravování
Prostoj
Požadavky pro řádný výkon práce
Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list
Odstupné
Osobní spis
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas
Revize přenosných elektrických spotřebičů
Práce přesčas na pracovní cestě
Sbírka listin veřejného rejstříku a povinnost odborové organizace zveřejnit výsledky hospodaření
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Pracovní cesta (stravné a stravenky)
Vznik nároku na starobní důchod
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Napracování omluvené nepřítomnosti v práci
Očkování proti onemocnění COVID-19
Lékařské prohlídky svářečů