Poradenství
Vzor usnesení závodního výboru
16.04.2021 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 3 047x

Dotaz: Jsem členem závodního výboru odborového svazu UNIOS. Často se na ZV obrátí zaměstnavatel s žádostí o projednání nějaké záležitosti nebo žádá o udělení předchozího souhlasu. Prosím sdělit, jak má toto usnesení znít. Prosím to vysvětlit na usnesení, ve kterém odborový orgán rozhoduje o udělení nebo neudělení předchozího souhlasu k rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo s okamžitým zrušením pracovního poměru se členem odborového orgánu, který je statutárním orgánem odborové organizace.
Určitě to uvítají i další funkcionáři odborových organizací.

Odpověď:  Vzhledem k významným pravomocem, které odbory v pracovněprávních vztazích mají, je nutné věnovat zvýšenou pozornost i formulaci rozhodnutí (usnesení) odborové organizace. Zejména je nutné věnovat zvýšenou pozornost případům, kdy je k některým rozhodnutím zaměstnavatele nutný souhlas odborové organizace, např. k vydání pracovního řádu, k udělení předchozího souhlasu k rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením se členem závodního výboru odborové organizace.

Sdělujeme Vám proto, jak by rozhodnutí (usnesení) závodního výboru mělo znít.

    

Vzor

                   

Usnesení

Závodního výboru ZO OS UNIOS……………………… (uveďte přesný název dle spolkového rejstříku), IČO……………., se sídlem v …………………………………. ze dne ……………… (dále jen „závodní výbor“)

I.

     Závodní výbor projednal žádost zaměstnavatele ze dne ……….. ohledně udělení předchozího souhlasu s rozvázáním pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. c) zák. práce z důvodu organizačních změn ………………….

se členem závodního výboru panem ……………………………………………….

II.

Závodní výbor předchozí souhlas s rozvázáním pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. c) zák. práce z důvodu organizačních změn ………………………………………………

se členem závodního výboru panem  ………………………………… nar. ………

bytem ……………………………………………………………..

n e u d ě l u j e. 

Odůvodnění:  ……………………………………………….. (nemusí být)

HLASOVÁNÍ:

Pro:……… proti:………… zdržel se:…………

V …………………………… dne………………………………

Ověřil: ………………………

………………………………………

(razítko a 2 podpisy členů ZV)

V usnesení je třeba přesně uvést (opsat) důvody výpovědi uvedené v žádosti zaměstnavatele, aby zaměstnavatel nemohl tyto důvody změnit a dát výpověď z jiných důvodů!

 

S tímto usnesením bude zaměstnavatel seznámen následujícím dopisem ZO.

Zaměstnavatel

Přesný název a sídlo

                                                     V  …………………  dne ………………

Vážený pane řediteli (jednateli, předsedo představenstva)

                 k Vaší žádosti ze dne …………………… ohledně udělení předchozího souhlasu s rozvázáním pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. c) zák. práce z důvodu organizačních změn ……………………………….

se členem závodního výboru panem ……………………………………………….

Vám sdělujeme, že   

ZO OS UNIOS …..……………. (přesný název podle spolkového rejstříku) se sídlem…………………………………. IČ: …………………………… (dále také „ZO“)

předchozí souhlas s rozvázáním pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. c) zák. práce z důvodu organizačních změn ……………………………….

se členem závodního výboru panem  ……………………………………………

n e u d ě l u j e.

Rozhodl o tom statutární orgán ZO (závodní výbor ZO) na svém jednání dne ………………

……………

                                                                     ………………………..

                                                                     ………………………

                                                                       Dva podpisy členů ZV

Tento dopis je nutné zaměstnavateli prokazatelně doručit, nejlépe osobně, a nechat si od něho potvrdit příjem.

Pokud zaměstnavatel bude požadovat usnesení ZV, doporučujeme mu dát pouze výpis z tohoto usnesení. Není zde žádný důvod mu dávat celé usnesení. Domníváme se, že se mu nemusí dát ani výpis.

Upozornění: Za předchozí souhlas se též považuje, jestliže odborová organizace neodmítne udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy o něj byla zaměstnavatelem požádána. Bohužel tato žádost zaměstnavatele nemusí být písemně.

Doporučení: V případě pochybností, jak se zachovat, bez zbytečného odkladu požádat o pomoc odborný aparát OS UNIOS.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Cestovní náhrady