Poradenství
Sbírka listin veřejného rejstříku a povinnost odborové organizace zveřejnit výsledky hospodaření
31.05.2022 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 739x

Dotaz:

Regionální manažer tvrdí naší odborové organizaci, že musíme každý rok poslat přehled o majetku a závazcích do sbírky listin veřejného rejstříku. Nikdy jsme to nedělali, tak proč to musíme dělat nyní a podle jakého právního předpisu tomu tak je?

Odpověď:

V poslední době jsme obdrželi několik obdobných dotazů k tomu, zda a proč jsou odborové organizace povinny zveřejňovat účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích ve sbírce listin veřejného rejstříku. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále „ZoÚ“ nebo „zákon o účetnictví“), respektive novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. přinesla zásadní povinnost zveřejňovat účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích. Tuto povinnost mají všechny subjekty zapisované do veřejného rejstříku, které mají zároveň povinnost účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích sestavovat, tedy i odborové organizace. Nově zvolená revizní komise upozornila na to, že 82 našich ZO/MO z celkového počtu 242 ZO/MO tuto povinnost buď neplní vůbec, nebo nedostatečně.

V souladu s ustanovením § 21a ZoÚ mají odborové organizace povinnost zveřejnit účetní závěrku.

V případě vedení podvojného účetnictví je odborová organizace v rámci účetní závěrky povinna sestavovat rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu účetní závěrky. Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis (§ 21a ods.9 ZoÚ). Takovéto účetní jednotky tedy ukládají do sbírky listin rozvahu a přílohu účetní jednotky.

Kategorie účetních jednotek je definována v § 1b zákona o účetnictví.

Většina odborových organizací v našem svazu splňuje podmínky pro vedení jednoduchého účetnictví dle § 1f ZoÚ, není však problém, pokud vede podvojné účetnictví z vlastního dobrovolného rozhodnutí.

Odborová organizace může vést jednoduché účetnictví, pokud

a) není plátcem daně z přidané hodnoty,

b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,

c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč.

Organizace, které vedou jednoduché účetnictví, sestavují za každý rok přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích (§ 13b odst. 3 ZoÚ). Z těchto výkazů se do sbírky listin ukládá pouze přehled o majetku a závazcích ( § 21a odst. 1 ZoÚ).

Do kdy musí být účetní závěrka zveřejněna?

Účetní závěrka musí být zveřejněna do 30 dnů od okamžiku, kdy byla schválena, nejpozději ale do konce následujícího kalendářního roku (viz ustanovení § 21a zákona o účetnictví).

Například účetní závěrka za rok 2016 musí být zveřejněna nejpozději do konce roku 2017, účetní závěrka za rok 2017 musí být zveřejněna do konce roku 2018, a to vždy i v případě, že by do té doby nebyla členskou schůzí schválena atd.

Novela zákona o účetnictví stanoví v přechodných ustanoveních také postup zveřejňování „starých“ účetních závěrek odborových organizací (za předchozí 2 roky):

  • účetní závěrka za rok 2014 měla být zveřejněna již do 31. 3. 2016,
  • účetní závěrka za rok 2015 měla být zveřejněna do 30. 11. 2017.

Co se stane, pokud povinnost nebyla splněna?

Pokud čtete tyto informace a jsou pro vás novinkou, už jste nejspíš porušili povinnost zveřejnit přehled o majetku a závazcích (účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu) za příslušné roky tak, jak je v této odpovědi uvedeno; není třeba propadat panice. Nedá se očekávat, že by rejstříkové soudy nějak bleskově byly schopny tuto povinnost kontrolovat. Přesto doporučuji v průběhu tohoto roku vše napravit.

Pokud soud zjistí, že povinnost byla ze strany právnické osoby porušena, vyzve ji k nápravě a stanoví jí k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud by ani v rámci této lhůty nebyla náprava zjednána, může soud uložit pokutu až 100 tisíc korun. To je hodně, a proto se vyplatí raději své povinnosti splnit a účetní závěrku do sbírky listin založit.

Kdo přehled posílá a kam se posílá?

Svaz se rozhodl, že se znovu vrátí k tomu, že za své pobočné odborové organizace (ZO/MO) přehled o majetku a závazcích (účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu) na příslušný krajský soud pošle prostřednictvím svazové datové schránky.

V případě nejasností se obracejte na svého regionálního manažera.

Jako návod, jak postupovat, vám poslouží následující přílohy:

Přehled o majetku a závazcích … k vyplnění

Přehled o majetku a závazcích … s vysvětlivkami

JUDr. Jitka Kocianová

Petra Kulhánková

Do systému vložil: KULHÁNKOVÁ Petra
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Přehled o majetku a závazcích ….k vyplnění---
Přehled o majetku a závazcích .…s vysvětlivkami---
Témata
ekonomika
Další články
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Obsah kolektivní smlouvy
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Mzda za práci přesčas
Dovolená
Kratší pracovní doba
Směnný provoz
Stravování
Prostoj
Požadavky pro řádný výkon práce
Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list
Odstupné
Osobní spis
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas
Revize přenosných elektrických spotřebičů