Poradenství
Odstupné
10.10.2022 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 886x

Dotaz: V kolektivní smlouvě máme uvedeno, že odstupné nenáleží zaměstnanci, u něhož při organizačních změnách dochází k převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, ani zaměstnanci, který koná u zaměstnavatele práci ve vedlejším pracovním poměru. Je to správně?

Odpověď:  Správné je ustanovení kolektivní smlouvy, že odstupné nenáleží zaměstnanci, u něhož při organizačních změnách dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, protože zde nedochází z rozvázání pracovního poměru (§ 338 a násl. zák. práce). Odstupné je vázáno na rozvázání pracovního poměru, vyplývá to z § 67 zák. práce.

Nesprávné je však ustanovení, že odstupné nenáleží zaměstnanci, který u zaměstnavatele koná práci ve vedlejším pracovním poměru. Institut „vedlejších pracovních poměrů“ byl zrušen od 1. 1. 2007 novým zákoníkem práce (zák. č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Vedlejší pracovní poměr byl zrušen zejména z toho důvodu, že se jednalo o právní úpravu, která byla jednoznačně v rozporu se zásadou rovného zacházení.

Jestliže bude pracovní poměr rozvázán z důvodů uvedených v § 67 odst. 1 zák. práce [tj. § 52 písm. a) až c) zák. práce], náleží zaměstnanci odstupné v každém případě, tj. i když se bude jednat o pracovní poměr uzavřený na kratší pracovní dobu (např. z důvodu péče o dítě na 35 hodin týdně) nebo uzavřený na dobu určitou.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Cestovní náhrady