Zpravodaj
RK v roce 2023
28.11.2022 | Zpravodajství OS | Revizní komise | Přečteno: 1 237x

Revizní komise svazu připravila a schválila plán zasedání na rok 2023 a stanovila hlavní cíle pro tento rok. Podle nových stanov tvoří revizní komisi 5 členů volených sjezdem, v případě uvolnění místa člena revizní komise v průběhu volebního období volí revizní komise, na základě návrhů výkonného výboru, svého nového člena.
Revizní komise zejména kontroluje hospodaření s finančními prostředky svazu a odborovým majetkem, platbu členských příspěvků na svaz, popřípadě výběr členských příspěvků v základní nebo místní organizaci a dále na požádání poskytuje metodickou pomoc základním a místním organizacím. Při své činnosti se řídí Stanovami svazu, vnitrosvazovými a vnitřními předpisy a také obecně závaznými právními předpisy, zároveň kontroluje jejich dodržování.

V oblasti kontroly placení členských příspěvků půjde v příštím roce o dodržování Stanov svazu především v částkách odvodu za člena na svaz. Od července letošního roku byla stanovena spodní hranice odvodu ve výši 50 Kč; výše odvodu za členy bez příjmu je 20 Kč. Průměrně by se odvod za člena měl pohybovat ve výši 70 až 120 Kč dle odvětví a výše mezd u daného zaměstnavatele.

Fixní částky jsou každoročně valorizovány dle čl. 17 odst. 6 Stanov svazu, takže od 1. 1. 2023 např. minimální odvod na svaz činí místo 50 Kč částku 54 Kč. Svaz bude o valorizaci minimální výše měsíčního členského příspěvku informovat členy prostřednictvím zaměstnanců na kontaktních místech svazu.

U dodržování právních předpisů půjde především o kontrolu povinností, ze kterých mohou být ze strany finančního úřadu či rejstříkového soudu, který spravuje veřejné rejstříky, vyměřeny pokuty. Revizní komise zjišťuje případné nedostatky, informuje vedení svazu a prostřednictvím intranetu i jednotlivé organizace. Nezapomeňte, že za hospodaření a evidenci ve spolkovém rejstříku si zodpovídají jednotlivé základní a místní organizace, revizní komise může jenom upozornit nebo poradit.

Na žádost závodních či místních výborů můžeme pomoci buď prostřednictvím telefonu, e-mailu, nebo při osobním setkání. V letošním roce jsme řešili již čtyři případy, kdy chtěla organizace pomoci s hospodařením nebo s likvidací. Vše děláme ve spolupráci s regionálními manažery svazu.

V příštím roce má revizní komise čtyři zasedání, a to v březnu, červnu, září a listopadu.

  

Do systému vložil:
PECH Petr
Témata
pomocrevizní komise