Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 2/2023 – leden
31.01.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 060x

Velká Británie: Odbory se mobilizují proti vládnímu protistávkovému zákonu
Francie: Odbory se sjednotily v odporu proti důchodové reformě
Německo: Odbory požadují zvýšení minimální mzdy o 500 eur ve skupině nemocnic
Irsko: Hasiči hlasují pro protestní akci
Finsko: Zaměstnavatelé blokují pokrok ve vyjednávání mezi státem a církví
Španělsko: Svazy se dohodly na harmonogramu provádění dohody ve státním sektoru
Švédsko: Odborový svaz zdravotníků vyzývá k přijetí opatření proti násilí
Itálie: Svaz upozorňuje na pokyny, jak čelit násilným incidentům
Celosvětově: Zpráva doporučuje kratší pracovní dobu a velkou flexibilitu
Nizozemsko: Odbory zahajují protestní akce v obcích
Norsko a Dánsko: Dokument a průzkum odhalují problémy v oblasti personálního zajištění péče o seniory
Gruzie: Zaměstnanci záchranné služby obsadili budovu na protest proti platům

Velká Británie  Odbory se mobilizují proti vládnímu zákonu proti stávkám

Odborové hnutí ve Spojeném království rozzlobil vládní návrh zákona, který narychlo zavádí minimální úroveň služeb pro stávkující ve veřejných službách. Vláda tvrdí, že tím sbližuje Spojené království se zeměmi, jako je Itálie a Španělsko, ale nebere na vědomí odlišné systémy v těchto zemích, které zaručují právo na stávku a neukládají žádné požadavky na hlasování o stávce. Britská legislativa, pokud by byla přijata, by nezajistila, aby odbory mohly vyjednat minimální úroveň služeb, a umožnila by zaměstnavatelům propustit pracovníky, kteří nesplnili požadavek pracovat. Mezitím pokračují stávky ve všech veřejných službách, další akce odborového svazu zdravotních sester RCN a plánovaná akce zaměstnanců záchranné služby zastupovaných organizacemi UNISON, GMB a Unite. Členové UNISON rovněž zahájili stávkovou akci v Agentuře pro životní prostředí a Národním institutu pro vynikající zdravotní péči. Odborový svaz státních zaměstnanců PCS plánuje na 1. února plnou stávku v celé ústřední státní správě, která se bude shodovat s dnem akcí proti stávkovému právu svolaným konfederací TUC.

Francie  Odbory se sjednotily v odporu proti důchodové reformě

Všechny hlavní odborové organizace – včetně CGT, CFDT, FO, UNSA, CFE-CGC – se spolu se studentskými skupinami zapojily 19. ledna do koordinovaných celostátních stávek a protestů proti vládním plánům na reformu důchodového systému. Odbory nesouhlasí se zvýšením věku odchodu do důchodu a s počtem let odváděných příspěvků nutných k získání plného důchodu. Odvolávají se přitom na nezávislý Poradní sbor pro důchody, který tvrdí, že financování důchodového systému není ohroženo. Odbory předložily alternativní plány, včetně opatření na podporu pracovníků po padesátce, aby mohli déle zůstat v zaměstnání, a zdůrazňují, že důchodová reforma musí řešit zvláštní problémy, kterým čelí pracovníci v těžkých a nebezpečných povoláních. EPSU zveřejnila prohlášení o podpoře.

Německo  Odbory požadují zvýšení minimální mzdy ve skupině nemocnic o 500 eur

Odborový svaz ver.di services požaduje zvýšení mezd o 10,5 % (minimálně 500 eur měsíčně) pro 21 000 zaměstnanců, na které se vztahuje kolektivní smlouva v Heliosu, největší soukromé nemocniční skupině v zemi. Odborový svaz tvrdí, že je třeba ocenit náročnou práci zaměstnanců ve zdravotnictví a zároveň chránit kupní sílu zaměstnanců v souvislosti s prudce rostoucí inflací. Ver.di požaduje dohodu na 12 měsíců a odmítá myšlenku jakéhokoli odškodnění ve formě jednorázové platby. Mezitím odbory kritizují dopady komercializace péče ve světle krachu společnosti Curata, která provozuje 40 pečovatelských domů a psychiatrických zařízení. V důsledku insolvence se 3 000 zaměstnanců obává o svou budoucnost a 4 000 lidí má obavy, jak získat potřebnou péči.

Irsko  Hasiči hlasují pro protestní akci

Členové odborového svazu SIPTU, kteří pracují jako hasiči na částečný úvazek, hlasovali drtivou většinou pro protestní akci, včetně stávky, na protest proti neřešení problémů týkajících se platů, dovolených a pracovní doby. Odborový svaz tvrdí, že vážné problémy s náborem a udržením zaměstnanců vytvářejí další tlak na stávající zaměstnance, kteří rovněž zaznamenali pokles platů a stále obtížněji si vybírají dovolenou. SIPTU požaduje zavedení strukturálního systému odměňování a podmínek.

Finsko  Zaměstnavatelé blokují pokrok ve vyjednávání mezi státem a církvemi

Odborový svaz JHL vyjádřil zklamání nad rozhodnutím státních a církevních zaměstnavatelů nedokončit jednání o zvýšení platů pro rok 2023. Zřejmě čekají, jak se bude vyvíjet situace v klíčovém technologickém odvětví v soukromém sektoru. JHL vznáší otázku, zda by církevní a státní zaměstnavatelé měli hledět na soukromý sektor, aby ovlivnili svá jednání, a také zda se v podstatě nejedná o formu koordinace, kterou zaměstnavatelské organizace v minulosti odmítaly. V církevních i státních jednáních existuje závazek vyjednat zvýšení platů ve druhém roce dvouletých dohod. Pokud bude únorový termín pro uzavření jednání o platech promeškán, pak se v obou případech budou muset další jednání týkat nejen platů, ale i dalších pracovních a zaměstnaneckých podmínek.

Španělsko  Federace se dohodly na harmonogramu provádění dohody se státním sektorem

Federace státních zaměstnanců, včetně FeSP-UGT a FSC-CCOO, podnikly další kroky při provádění kolektivní smlouvy týkající se státní správy, která zahrnuje širokou škálu důležitých otázek včetně digitalizace, přilákání talentů, zaručení 35hodinového pracovního týdne, profesního zařazení, částečného odchodu do důchodu a plánů rovnosti. Druhé zasedání výboru, který monitoruje provádění dohody, se zaměřilo na vyplacení dodatečného zvýšení platů o 1,5 % a obnovení práv, která byla v období úsporných opatření omezena. Konkrétně se diskutovalo o časovém harmonogramu registrace plánů rovnosti a o změnách požadovaných v souvislosti s každoroční dovolenou a částečným odchodem do důchodu a federace zdůraznily naléhavou potřebu potvrdit 35hodinový pracovní týden v celém odvětví. Řada pracovních skupin se bude scházet každý měsíc, aby zvážila podrobnosti všech prvků, které je třeba řešit.

Švédsko  Odborový svaz zdravotníků vyzývá k přijetí opatření proti násilí

Průzkum pro odborový svaz SAHP zjistil, že 43 % jeho členů čelilo někdy v roce 2022 násilným výhrůžkám a 22 % bylo někdy v průběhu roku vystaveno skutečnému násilí. Průzkum odhalil, že nejčastějšími faktory násilných incidentů jsou duševní onemocnění a vliv alkoholu a/nebo drog. Znepokojivé je, že pouze polovina osob, které byly vystaveny výhrůžkám nebo násilí, uvedla, že byla podána nějaká forma hlášení. SAHP uvádí, že zaměstnavatelé by měli vždy projevovat nulovou toleranci vůči výhrůžkám a násilí vůči zdravotnickým pracovníkům a musí zvýšit preventivní činnost pomocí hodnocení rizik, bezpečnostního plánování a úsilí v oblasti školení. Zaměstnavatelé by také měli využívat podpůrné materiály vypracované odbory ve spolupráci se zaměstnanci a zástupci pro bezpečnost. SAHP také chce, aby byly všechny incidenty hlášeny a aby se snížil počet pracovníků pracujících spolu s pacienty a aby bylo zajištěno, že na pracovišti bude více zaměstnanců, kteří zlepší bezpečnost. Odborový svaz také požaduje zvýšení trestů za trestné činy, které jsou namířeny proti zdravotnickým pracovníkům.

Itálie  Odbory upozorňují na pokyny, jak čelit násilným incidentům

Federace veřejných služeb Fp-Cgil označila míru útoků na zdravotnické pracovníky za mimořádnou situaci v zemi. Podle institutu INAIL pro pojištění proti pracovním úrazům došlo v posledních pěti letech k více než 12 000 incidentů na pracovišti klasifikovaných jako násilí, agrese, vyhrožování a podobně, přičemž průměrně se jedná o zhruba 2 500 incidentů ročně, z nichž 75 % postihuje ženy. Svaz tvrdí, že v této souvislosti jsou všechny preventivní akce nezbytné, a v rámci své kampaně „Postarejme se o ty, kteří se starají o nás!“ připomněl svým členům pokyny, které vypracoval a které jim mají pomoci při řešení potenciálně násilných situací.

Celosvětově  Zpráva doporučuje kratší pracovní dobu a velkou flexibilitu

Mezinárodní organizace práce zveřejnila novou zprávu o pracovní době a rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, která hodnotí pracovní dobu a úpravu pracovní doby a jejich vliv na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem pracovníků. Zjistila, že více než třetina všech pracovníků pravidelně pracuje více než 48 hodin týdně, zatímco pětina celosvětové pracovní síly je na opačném konci spektra a pracuje na krátký (částečný) úvazek kratší než 35 hodin týdně. V závěru zprávy jsou shrnuty klíčové poznatky, které naznačují, že je třeba více podporovat zkrácení pracovní doby a nabízet flexibilní uspořádání pracovní doby, jako je pružná pracovní doba a práce na dálku. Tvrdí, že tyto typy politik by pomohly zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, a tím by byly přínosem jak pro pracovníky, tak pro zaměstnavatele.

Nizozemsko  Odbory zahajují protestní akce v obcích

Odborový svaz FNV zahájí 24. ledna kampaň protestních akcí napříč místními samosprávami v reakci na to, že zaměstnavatelé nepřišli s lepší nabídkou platů. Odborový svaz požaduje zvýšení o 12 % a všeobecnou kompenzaci inflace, ale zaměstnavatelé nabídli pouze zvýšení o 5 % v únoru 2023 a o 3 % v dubnu 2024. Akce začne dvoudenním zastavením práce zaměstnanců odpadového hospodářství v Almere nedaleko Amsterdamu. Akce budou následovat také v Tilburgu a Rotterdamu a na konci měsíce v Amsterdamu. Kolektivní smlouva v tomto odvětví se vztahuje na přibližně 187 000 pracovníků.

Norsko a Dánsko  Dokument a průzkum odhalují problémy v oblasti péče o seniory

Dokumentární film norské televize a průzkum odborového svazu FOA v Dánsku odhalují podobné problémy, kterým čelí pracovníci v oblasti péče o seniory, protože mají příliš mnoho klientů, takže osoby vyžadující péči pravidelně navštěvují mnoho různých pečovatelů po krátkou dobu. Odborový svaz Fagforbundet v reakci na dokumentární film upozornil na problém, že mnoho pečovatelů pracuje na částečný úvazek, honí se za směnami, aby si vydělali na živobytí, a jsou součástí neustálé fluktuace personálu, takže péče o osoby, které ji potřebují, je málo kontinuální. V Dánsku FOA tvrdí, že personál tráví s pečovanými osobami příliš málo času, a již předložil návrhy, že pečovatelé musí mít možnost pracovat v samostatných týmech a zajistit, aby si s pečovanými osobami mohli vybudovat odpovídající vztah.

Gruzie  Zaměstnanci záchranky obsadili budovu na protest proti platům

V návaznosti na akce z loňského roku uspořádali členové odborového svazu zdravotnických pracovníků HSCMTU 17. ledna demonstraci, aby vyjádřili obavy z nízkých mezd a změn pracovních podmínek. Zaměstnanci poté protestovali v budově ředitelství záchranné služby a několik z nich zůstalo v budově přes noc, aby zdůraznili sílu pocitů ohledně své situace. Změny pravidel pro práci na směny znamenají, že pracovníci nemohou pracovat hodiny navíc, které potřebují k tomu, aby se uživili, a ukončení smlouvy na dezinfekci vozidel ponechalo zaměstnancům tuto práci, tedy další povinnosti bez dodatečné mzdy. Zdravotníci se také potýkají s problémy ohledně nákladů na další vzdělávání, aby si udrželi svou kvalifikaci.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2023 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2023 – duben