Poradenství
Výkazy v rejstříku
28.11.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 378x

Dotaz:
Dobrý den, naše základní organizace vede podvojné účetnictví. Můžeme v rejstříku zveřejnit Přehled o majetku a závazcích prostřednictvím datové schránky OS UNIOS, jak bylo řečeno na školení?

Odpověď:

Odpověď na váš dotaz je nutné rozdělit do dvou částí.

  1. Pokud jako ZO vedete podvojné účetnictví, máte dle Zákona o účetnictví povinnost na konci každého roku sestavit výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha k účetní závěrce. Po sestavení těchto výkazů se v rejstříku zveřejňuje výkaz Rozvaha a Příloha k účetní závěrce.
  1. Přehled o majetku a závazcích se zveřejňuje v případě, že základní organizace vede jednoduché účetnictví. Pokud budete mít Rozvahu a Přílohu k účetní závěrce sestavené, můžete je do rejstříku odeslat i prostřednictvím datové schránky OS UNIOS.
Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Témata
datové schránkydotazy-clenuekonomicka-poradnaekonomika
Další články
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Cestovní náhrady